این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


  باسمه تعالی
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان عادی 1500000 ریال و برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر 1000000 ریال است. با پرداخت هزینه ثبت نام در همایش امکان ارائه حداکثر دو مقاله وجود دارد و برای ارائه  تعداد بیشتر مقاله به ازای هر مقاله 500000 ریال به هزینه ثبت نام اضافه می شود. 

شماره حساب : 968083295 - بانک تجارت، به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان


کد مقاله

عنوان مقاله

وضعیت

ثبت نام

100

بهبود بهره­وری مصرف آب و برخی صفات زراعی در برنج رقم طارم هاشمی (Oryza sativa L.) با کاربرد کودهای پتاسیمی و کم­آبیاری در منطقه آمل

پذیرفته شده

 

101

تأثیر رژیم­های آبیاری و روش­های مصرف کودهای پتاسیمیر بر ویژگی­های کیفی برنج (Oryza sativa L.) در منطقه سوادکوه

پذیرفته شده

 

102

تاثیر نیتروژن بر میزان آلودگی کرم ساقه خوار، بلاست  و عملکرد در کشت مجدد ارقام برنج

پذیرفته شده

 

103

اثر متقابل رقم و مکان بر  عملکرد و اجزای عملکرد کشت مجدد برنج در شهرستان بابل

پذیرفته شده

 

104

بررسی وضعیت جمعیت قارچی و باکتریایی خاک بستر جعبه نشا برنج تحت تأثیر  بهسازهای آلی

پذیرفته شده

 

105

اثر مقدار وزمان مصرف کودنیتروژن با فاصله کاشت بر غملکرد لاین های کیفی برنج

پذیرفته شده

 

106

تاثیر محلول پاشی کود مایع رویش نو بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد برنج

پذیرفته شده

 

107

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد برنج در روش­های مختلف آبیاری در شهرستان فریدونکنار

پذیرفته شده

 

108

بررسی تاثیر دور آبیاری و زمان قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

پذیرفته شده

 

109

لاین جدید (RI18430-12) حاصل از اصلاح ارقام محلی برنج

 

پذیرفته شده

 

110

اثر سیستم‌های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

پذیرفته شده

 

111

تعیین زمان مناسب کنترل بيولوژيك و شيميايي با استفاده از تله نوري و درجه حرارت موثر روزانه براي کرم ساقه خوار نواری برنج

پذیرفته شده

 

112

اثر محلول پاشی روی و فسفر بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دو رقم برنج بومی (هاشمی) و اصلاح شده (گیلانه

پذیرفته شده

 

113

مطالعه اثرآبیاری تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در شهرستان جویبار

پذیرفته شده

 

114

ارزیابی ظزفیت ژنتیکی تعدادی از ارقام بومی واصلاح شده برنج جهت تشخیص لاین های نگهدارنده و برگرداننده بارور

پذیرفته شده

 

115

ارزیابی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپ‌های برنج متحمل به تنش شوری خاک

پذیرفته شده

 

116

مطالعه صفات کمی و کیفیت پخت تعدادی از ارقام برنج هیبرید در استان مازندران

پذیرفته شده

 

117

سنتز و بررسي كارايي فرومون جنسي برگخوار سبز برنج( Naranga aenescens.Moor)  ساخت داخل

پذیرفته شده

 

118

تحلیل اقتصادی هزینه های کنترل آفات در مزرعه تحت پوشش مدیریت تلفیقی آفات (IPM) و مزرعه سنتی برنج

پذیرفته شده

 

119

مطالعه اثر نوع سیستم تبدیل بر برخی از خصوصیات کیفی برنج

پذیرفته شده

 

120

تاثیر روش تبدیل شلتوک بر میزان ضایعات برنج

پذیرفته شده

 

123

اثرات سن و تعداد بوته بر عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در نظام فشرده بوم­شناختی برنج (SRI)

پذیرفته شده

 

126

ارزیابی روابط صفات و گروه بندی لاین های پیشرفته برنج

پذیرفته شده

 

127

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد برنج در دو نظام کشت بوم­شناختی (SRI)و رایج

پذیرفته شده

 

130

بررسی تاثیر تغییرات ارتفاع بر خصوصیات خاک¬های شالیزاری شرق استان مازندران

پذیرفته شده

 

131

ارزیابی بیلان انرژی در سیستم زراعت برنج دانه بلند مرغوب

شهرستان آستانه اشرفیه

پذیرفته شده

 

133

برآورد تبخیر-تعرق واقعی اراضی شالیزاری با استفاده از سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

پذیرفته شده

 

134

تعیین شاخص عرضه نسبی آب در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

پذیرفته شده

 

136

بررسی شاخص درجه روز رشد برنج و تاثیر آن در زمان رسیدن و عملکرد این گیاه در قراخیل

پذیرفته شده

 

137

مقایسه اثرات زیست­محیطی تولید شلتوک در سه استان شمالی

پذیرفته شده

 

139

مقایه خصوصیات رنگی برنج نیم جوش شده به روش سنتی و ترکیبی آلتراسوند-مایکروویوس

 

پذیرفته شده

 

140

آبیاری قطره ای نواری در زراعت برنج

پذیرفته شده

 

141

بررسی اثر عمق سخت‌لایه روی احتمال روز کاری در عملیات برداشت برنج

پذیرفته شده

 

143

شناسایی عوامل بیمارگر تغییر رنگ خوشه در ارقام برنج لنجان در استان اصفهان

پذیرفته شده

 

144

ارزیابی مقایسه ای ظرفیت مزرعه ای و راندمان ماشین های نشاءکار برنج سوارشونده و راه رونده در پادلینگ های یکسان

پذیرفته شده

 

145

تأثير میزان بذر بر عملكرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در كشت مستقيم (بستر مرطوب)

پذیرفته شده

 

146

ارزیابی تنوع زیستی علف­های هرز در سامانه­های زراعی متداول، کم­نهاده و ارگانیک

پذیرفته شده

 

147

مقایسه سامانه­های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و برخی ویژگی­های خاک در سه منطقه استان مازندران

پذیرفته شده

 

148

ارزیابی لاین­های جهش یافته زودرس برنج با استفاده از نرم افزار GGEBiplot

پذیرفته شده

 

151

بررسی خواص کیفی سه رقم برنج در دو منطقه مختلف مازندران و فارس

پذیرفته شده

 

152

بررسی اثر بخاردهی شلتوک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برنج رقم فجر

پذیرفته شده

 

156

تأثیر پرایمینگ بذر با نانو اکسید روی و سولفات‌روی بر شاخص‌های جوانه‌زنی برنج

پذیرفته شده

 

157

تاثیر تغذیه برگی کود روی بر عملکرد و مقدار روی دانه برنج رقم سازندگی

پذیرفته شده

 

158

مطالعه اثرآبیاری تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در شهرستان جویبار

پذیرفته شده

 

161

تأثیر روش تبدیل شلتوک بر میزان ضایعات برنج

پذیرفته شده

 

166

بررسی شاخص درجه روز رشد برنج و تاثیر آن در زمان رسیدن و عملکرد این گیاه در قراخیل

پذیرفته شده

 

171

بررسی تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث پذیری و پیشرفت ژنتیکی در صفات زراعی و کیفی برنج‌های هوازی

پذیرفته شده

 

172

ارزیابی مدل­های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت جوانه­زنی چهار رقم برنج نسبت به دما

 

پذیرفته شده

 

173

تأثیر دما بر مؤلفه­های جوانه­زنی ارقام برنج

پذیرفته شده

 

176

بررسی خصوصیات پخت ارقام محلی و پرمحصول متداول برنج در مازندران

پذیرفته شده

 

178

ارزیابی واکنش علف‌های ‌هرز و عملکرد دانه نژادگان‌های برنج به علف‌کش‌ها در سیستم کشت مستقیم

پذیرفته شده

 

179

کارایی جدایه‌های باکتریای آنتاگونیست قارچ عامل بیماری بلاست برنج درافزایش رشد گیاهچه در خزانه

پذیرفته شده

 

181

اولین گزارش از خسارت سوسک Pentodon algerinum Herbst,1789 (Col.; Scarabaeidae,Dynastinae) در مزارع خشکه­کاری برنج استان گلستان، ایران

پذیرفته شده

 

182

بررسی کشت بدون خاک­ورزی برنج در بقایای گندم در استان گلستان

پذیرفته شده

 

183

كنترل زیستی بيماري بلاست برنج با استفاده از گونه­های باكتريایی آنتاگونيست در مزرعه

پذیرفته شده

 

185

معرفی عوامل باكتريايي آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بيماري سوختگی غلاف برنج در استان مازندران

پذیرفته شده

 

187

مطالعه اثرات کم­آبیاری تنظیم شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و آب مصرفی در برنج

پذیرفته شده

 

188

مطالعه بهره‌وری آب و راندمان جذب نیتروژن در دو روش کم‌آبیاری در برنج

پذیرفته شده

 

189

خالص سازی و معرفی رقم جدید برنج با روش انتخاب بوته از توده رقم اصلاح شده فجر

پذیرفته شده

 

190

بررسی امکان کاشت زودهنگام ارقام ديررس برنج در منطقه لردگان از طریق خزانه‌گيري زيرپلاستيک

پذیرفته شده

 

191

مقایسه اقتصادی دو روش آبیاری تناوبی و غرقابی در زراعت برنج

پذیرفته شده

 

192

بررسی تاثیر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج در خزانه

پذیرفته شده

 

193

بررسی امکان کاشت برنج درمناطق نیمه­سرد با استفاده از لاین­های متحمل به سرما

پذیرفته شده

 

196

بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر مولفه‌های اقتصادی برنج در ایران

پذیرفته شده

 

197

ارزيابي ارقام و لاين‌هاي منتخب از توده‌هاي بومي برنج استان اصفهان

پذیرفته شده

 

201

تأثیر روش­های مختلف کنترل علف­های هرز بر توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ ارقام برنج تحت کشت مستقیم

پذیرفته شده

 

205

مطالعه محدودیت تولید مواد فتوسنتزی بر خصوصیات کیفی ارقام و لاین­های برنج

پذیرفته شده

 

206

تاثیر پاربویلینگ بر روی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی شلتوک برنج

پذیرفته شده

 

219

مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات چسپندگی نشاسته دانه ژنوتیپ های بومی واصلاح شده برنج

پذیرفته شده

 

220

بررسی ژن‌های رفرنس موجود در برنج تحت تنشزیستی به روش Rel-tim-pcR

پذیرفته شده

 

221

اثر کم­آبیاری در کشت نشایی برنج در فارو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

پذیرفته شده

 

222

بررسی اثرات کم‌آبیاری تنظیم شده درخشکه‌کاری برنج

پذیرفته شده

 

223

اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر روی انتقال مجدد ماده خشک در کشت مکانیزه برنج

پذیرفته شده

 

234

ارزیابی اثر سایه­اندازی در مرحله پر شدن دانه بر عملکرد برنج (رقم شیرودی)تحت مقادیر متفاوت کود نیتروژنه

پذیرفته شده

 

235

ویژگی­های زراعی و کیفی لاین 8608  (IR75479-199-3-3)جهت معرفی در مناطق برنج کاری شمال کشور

پذیرفته شده

 

236

لاین خالص 8315  با شماره  (IR70422-95-1-1) جهت معرفی در مناطق مختلف برنج­کاری ایران

پذیرفته شده

 

237

تأثیر مدیریت علف‌های هرز و پرایمینگ بذر بر توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ برنج در کشت مستقیم

پذیرفته شده

 

238

مقایسه سامانه­های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و برخی ویژگی­های خاک در سه منطقه استان مازندران

پذیرفته شده

 

239

ارزیابی تنوع زیستی علف­های هرز در سامانه­های زراعی متداول، کم­نهاده و ارگانیک برنج

پذیرفته شده

 

240

بررسي اثر مصرف كود نيتروژن و میزان بذر بر عملكرد علوفه گياه جو به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج

پذیرفته شده

 

241

بررسي اثر فاصله كشت و مقادير نيتروژن بر عملكرد كاهو به‌عنوان كشت دوم در شاليزار

پذیرفته شده

 

242

بررسی دو روش مختلف آبیاری  از نظر  میزان مصرف و بهروری آب در اراضی برنج

پذیرفته شده

 

243

مطالعه اثر تنش خشکی برخصوصیات چسپندگی نشاسته دانه ژنوتیپ های بومی واصلاح شده برنج

پذیرفته شده

 

244

بررسی کشت برنج به روش مستقیم (خشکه‌کاری) در اراضی شالیزاری استان گلستان

پذیرفته شده

 

245

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد ارقام و لاین­های داخلی و خارجی برنج در شرایط اقلیمی استان مازندران

پذیرفته شده

 بازگشت1397/08/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !